24 thoughts on “CHEMTRAILS!!! D?KAZ!!!

 1. MsFalric

  @martysan7 musím reagovat, všim?te si taky, které letadla nad Vámi létaji nap?. celkem nový Airbus a340 ma nové motory které tolik nevypouští a ?ím mén? kondenza?ních stop, tím se rychleji vypa?í, kdežto DC-10 je celkem hodn? staré letadlo, a pokud mu nebyly vym?n?ny motory vypouští mnohem více plyn?. Nalijte? si jeden a ten samý benzin do Trabantu a uvidíte mnohem více kou?e než? o n?jakého nového auta…

  Reply
 2. nikaclearka

  niekde som dokonca na usa strankach novin citala ze za tym stoja najsilnejsi ludia, a ze to neni vypustane len v niektorych castiach sveta, aby prezili…ide o nasilnejsie skupiny ktore? udajne ovladaju aj banky/poklesy/atd

  Reply
 3. Mattuner

  Nechápu, jak se tady m?žete ohán?t tím, že když kondenza?ní stopa zmizí za delší dobu, tak je to chemtrail 😀 Tolik sra?ek jako od “znalce chemtrails” jsem ješt? neslyšel 😀 a to? že letadla nelítají p?esn? za sebou je kv?li úplavu. Nazdar.

  Reply
 4. martysan7

  @weskerumbrella Až bude venku p?kn?, zvedn?te? prosím hlavu a podívejte se na letadla. Pro? za n?kterým mizí výpary skoro okamžit? a za n?kterými ani po n?kolika hodinách ne?

  Reply
 5. martysan7

  @mammamiaM100 Když je to tak super, tak pro? to tají? Nevím co m?že být dobré na tom, že na nás padají t?žké kovy… Uv?domte si, že tady nás v?dom?? n?kdo zásobuje jedy , kdo vlastn?? P?eji p?kný den.

  Reply
 6. mammamiaM100

  Samozrejme, je tam aluminum. Je to jed. ALe tady to je pouzito jako lek.? Jako lek – ochrana podiravene energeticke site kolem Zeme. Kdysi na jinych planetach pouzivali zlato. My ho nemame, tak pouzivame aluminum. Je to ochrana proti nezadoucimu ozarovani s kosmu. Nehledeme furt na vsem vsi, kdy nas nekdo mel dovolene zabit, tak uz to je tu. Je to ochrana, a prestante uz s temi nesmysly.

  Reply
 7. AntiItanimulli

  @Tommyyk Tak to mne bohužel také nijak nep?esv?d?ilo a ten ´extrémní p?ípad´ (cirry) o kterém hovo?í, je tak ?astý, že? by ho m?li p?ejmenovat na b?žný :) každopádn? d?kuji za ?as, který jste tomu v?noval….A? se da?í i Vám

  Reply
 8. AntiItanimulli

  @Tommyyk Další d?vod je, abychom byli co nejmén? sob?sta?ní, proto otráví p?du a rostliny,? aby nám následn? rostly pouze geneticky modifikovaná semena. Pokud se podíváte na úbytek zem?d?lství v ?echách, tak již dávno nejsme tam kde jsme byli. Nutí nás kupovat zahrani?ní upravené potraviny, p?itom jsme byli naprosto samostatní pát let dozadu. Zeptejte se jakéhokoli zem?d?lce jak t?žké je v dnešní dob? cokoli vyp?stovat aniž by se jednalo o upravená semena. to tedy znamená i obrovský bysnys

  Reply
 9. Tommyyk

  @AntiItanimulli V po?ádku. :) Jen jsem cht?l ješt? poukázat na to, že toto tiskové prohlášení ( bourky(te?ka)cz/stahnout-soubor/21.pdf ) jsem až dodnes ne?etl a podivuhodn? se podobá mé p?edstav? o tomhle jevu. Pravda také je, že jsem “chemtrails” nevystihl ani z poloviny tak dob?e, jako tohle prohlášení, ale v každém slovu s ním souhlasím. To je asi vše, co jsem cht?l k dané problematice ?íct a stále s vámi nesouhlasím. Ni?ím nerušený život vám i všem? ostatním slušným lidem p?eje Tommyyk

  Reply
 10. AntiItanimulli

  @Tommyyk Jedná p?evážn? o? státy které jsou v NATO a když USA zatla?ili na kongres skrze schválené geoinženýrství, vyhýbavé odpov?di politik? byly p?íliš signifikantní…. Jedná se prý o ?ízenou redukci obyvatel skrze elitá?skou agendu, která se snaží vytvo?it jeden globální stát a k tomu pot?ebují zredukovat svoje stáde?ko tak aby netvo?ilo problémy, b?žn? se tomu ?íká nový sv?tový ?ád, který tak v?hlasn? propagoval G. Bush starší

  Reply
 11. AntiItanimulli

  @Tommyyk Jedná p?evážn? o státy které jsou v NATO a když USA zatla?ili na kongres skrze schválené? geoinženýrství, vyhýbavé odpov?di politik? byly p?íliš signifikantní…. Jedná se prý o ?ízenou redukci obyvatel skrze elitá?skou agendu, která se snaží vytvo?it jeden globální stát a k tomu pot?ebují zredukovat svoje stáde?ko tak aby netvo?ilo problémy, b?žn? se tomu ?íká nový sv?tový ?ád, který tak v?hlasn? propagoval G. Bush starší

  Reply
 12. AntiItanimulli

  @Tommyyk Nemohou používat klasické plyny a jedy to by p?ece bylo hned rozpoznatelné.Prý se používá hliník, který se usazuje v p?d? a ovliv?uje okolí. Když provád?li testy postižených oblastí, p?išli na to že hladina hliníku ve vod? byla 61000 krát v?tší než povoluje norma….Dá?e se v oblasti markantn? zvýšil po?et nemocných strom? a u lidí byl nárust Alzheimrovy choroby o 200 procent. Hliník? se prý usazuje do mozkové k?ry.

  Reply
 13. AntiItanimulli

  @Tommyyk ?íkal jste že ve vzduchu sta?í tak odhadem 80-90 % vlhkost, aby? se contrail rozpoušt?la velmi pomalu. já tento jev pozoruji prakticky každý den, je tedy možné aby byla takováto vlhkost tak ?asto?? Zrovna v?era bylo na nebi nespo?et p?ek?ížených ?ar, které se pomalu roztahovaly po obloze a zhruba za 6 hodin vytvo?ily jakýsi st?íb?itý film podobný oblak?m p?es celý? horizont. Je normální aby toto tvo?ili contrails??

  Reply
 14. Tommyyk

  @AntiItanimulli Na ovládání lidí? – Nesmysl. Nepozoruju na žádných lidech, že by byli snadno ovlivnitelní oproti d?ív?jšku, spíš naopak. Na zm?ny po?así? – Všimn?te si, jak jsou meteorologické p?edpov?di na další den p?esné, a? už zlí jazykové tvrdí cokoliv. Minimáln? t?eba p?edpov?di bou?ek na další den, viz ESTOFEX nebo Skywarn, jsou extrémn? p?esné.? I p?edpov?di modelu ALADIN (2 – 3 dny) jsou velmi p?esné. Také m? napadá.. Vy si asi myslíte, že m? k této diskuzi pov??ili ú?ady, že? :))

  Reply
 15. Tommyyk

  @AntiItanimulli P?e?etl jsem… Diskuzi se nebráním; vždy? zde diskutuji s tím, že se t?eba dozvím n?co nového. Zatím m? ale nic nep?esv?d?ilo. ?tu na to téma i jiné ?lánky. Tahle diskuze je ale pom?rn? jednotvárná. Zkusím vyvrátit n?které? spekulace. Proti ?emu/na co chemtrails jsou? Proti globálnímu oteplování? – Vysoce postavení lidé by nem?li d?vod zapírat. Na otrávení lidí? – Existuje spousta plynných jed?, které by nez?stávaly vid?t na obloze; navíc by byli v ohrožení i ti, co za tím stojí.

  Reply
 16. AntiItanimulli

  @Tommyyk tak tohle mi uniklo,i p?esto že je již v?tšina t?ch letadel které se nezobrazí mimo provoz tak d?kuju……..tak si na záv?r také n?co p?e?t?te ? prvnizpravy(tecka)cz/sloupky/nebojme-se-ptat44-co-se-deje-s-oblohou/

  Reply
 17. Tommyyk

  @AntiItanimulli Doporu?uju p?e?íst? si sekci “How does it work?” zde: flightradar24(tecka)com/#!/about.php

  Reply
 18. Tommyyk

  @AntiItanimulli P?ekrucujete fakta. Nikdy jsem ne?ekl, že nad m?sty je vyšší vlhkost, p?e?t?te si ten p?ísp?vek znovu. Nem?l byste v??it online radar?m – jediní, kte?í mají spolehlivý p?ehled všech letadel, jsou ?ídící letového provozu. Mimochodem jsem se ptal kamaráda, který sleduje p?es 10 let letadla, a ?íkal, že se málokdy setkal s tím, že by na radaru chyb?lo letadlo. Pro? to “neviditelné” letadlo ale vlastn?? letí? Kde p?istane? Nebude nikomu divné, že z dopraváku nevylézají lidi?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*